Bekijk de fotoreel

Huisregels

Nederlands (for English scroll down)

Parkeren

Auto

Het is niet toegestaan om auto’s te parkeren op plaatsen waar verkeersborden staan die verwijzen naar ‘verboden te parkeren’. De ingangen naar de venue  en opritten van de huizen in de buurt van de hockeyclub mogen nooit worden geblokkeerd.

Er zijn speciale parkeerplaatsen beschikbaar voor mensen met een handicap. Voor het aanvragen van een speciale parkeerplek voor het evenement, kunt u mailen naar: evenementen@knhb.nl.

Fietsen/Scooters

Fietsen en scooters moeten worden geparkeerd op de speciale fiets-/scooterparkeerplaats op de aangewezen plekken. Het (wild) parkeren van fietsen en scooters tegen bomen en/of hagen is niet toegestaan.

Veiligheid

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

Toegang tot het evenemententerrein  is op eigen risico.

KNHB en FIH zijn niet aansprakelijk voor het verlies van en/of schade aan eigendommen van de bezoeker.

Openbare orde

Tijdens het betreden en verlaten van het evenemententerrein moet de openbare orde altijd gerespecteerd worden. Het verkeer mag nooit geblokkeerd worden.

Legitimatiebewijs

Voor de Rabobank Hockey Champions Trophy 2018 geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien u geen legitimatiebewijs bij u heeft kunt u geweigerd worden tot het evenement.

Eten en drinken

Alcohol wordt niet geserveerd voor 12:00 uur en wordt niet geschonken aan personen onder de 18 jaar. Er kan gevraagd worden naar een legitimatiebewijs. Het is niet toegestaan om alcohol mee te nemen in het stadion.

Afval

Al het afval moet in de vuilnisbakken op het terrein worden gedeponeerd.

Roken

Het is verboden om te roken in tenten of gesloten ruimtes. Daarnaast verzoeken we u vriendelijk niet te roken in het stadion en bij de velden waar de jeugdclinics plaatsvinden.

Drugs

Het bezit of gebruik van drugs is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel wordt de drugs in beslag genomen. De drugs en de eigenaar worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden:

 • Glaswerk.
 • Voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen.
 • Slag-, steek- of vuurwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend.
 • Voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden.
 • Vuurwerk, fakkels, professionele video-, audio-, opname- en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan: digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie).
 • Ook huisdieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein.

Tassencontrole

Bij de ingang van het terrein wordt de inhoud van meegenomen tassen gecontroleerd door daartoe bevoegd beveiligingspersoneel. Verboden voorwerpen worden door de beveiligers ingenomen.

Toiletten

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Kleding

Kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen zijn verboden.

Drones

Op en rondom het evenemententerrein zijn drones strikt verboden. Bij constatering van het gebruik van drones wordt opgetreden. Op het moment dat er een drone gebruikt wordt buiten het evenemententerrein, wordt de politie ingelicht.

Sluiting evenemententerrein

Het evenemententerrein wordt dagelijks gesloten om 23.30 uur.

* In alle gevallen waar deze Huisregels niet van toepassing zijn, zal het Rabobank Hockey Champions Trophy 2018 personeel beslissen.

Tickets

De door Eventim en/of organisator geleverde toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van organisator en worden aan de klant geleverd onder voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator en/of Eventim niet is toegestaan de toegangsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel de toegangsbewijzen in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden of op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.

Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven genoemde voorwaarde is Eventim en/of organisator gerechtigd de toegangsbewijzen ongeldig te maken. De organisator is in een dergelijk geval bovendien gerechtigd om de klant een boete op te leggen. Houders van dergelijke toegangsbewijzen zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

In het geval van een voorstelling met vaste (zit)plaatsen krijgt alleen de persoon die zich kan identificeren als rechthebbende toegang tot het evenement. In het geval van een evenement zonder vaste (zit)plaatsen krijgt alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement toegang.

Gebruik van dit toegangsbewijs impliceert aanvaarding van de hierboven genoemde voorwaarden en van de  algemene voorwaarden van Eventim en organisator zoals op hun respectievelijke websites vermeld. Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de algemene voorwaarden van Eventim en/of organisator en de hierboven vermelde tekst geldt de hierboven genoemde tekst. In het geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs, zal de eigenaar geen recht hebben op een vervangend ticket. Voor hulp kunt u terecht bij de ticket loket (ticket office).

English

House rules and sanctions

Parking

Car

Do not park in places with traffic signs that state ‘verboden te parkeren’ (no parking). The entrance to the venue and the driveways of private homes in the surrounding streets must not be blocked.

Special parking bays are available for people with a handicap. To request a special bay, please email evenementen@knhb.nl.

Bicycles, mopeds

Bicycles and mopeds should be parked in the special parking spaces as indicated. Do not park bicycles or mopeds against trees or hedges.

Security

Always follow the instructions of (security) personnel immediately. Aggressive behaviour will result in the person being removed from the stadium and the police will be informed.

You enter the tournament venue at your own risk.

The KNHB and FIH cannot be held responsible for the loss of, or damage to, visitors’ property.

Public order

Please respect public order when entering and leaving the venue. Never block traffic.

ID

The Rabobank Hockey Champions Trophy 2018 are open to all ages. However, visitors are required by law in the Netherlands to be able to identify themselves, so you must always carry an ID card, passport or (photo) driving licence. If you do not have ID with you, you can be refused access to the venue.

Food and drink

No alcohol will be served before 12.00 and will not be served to visitors under the age of 18. Bar staff are allowed by law to require visitors to show ID if they want to buy alcohol. You are not allowed to bring your own alcoholic drinks to the venue.

Waste

Please use the bins provided to dispose of waste.

Smoking

Smoking is banned in the marquees and in closed spaces. We would also ask you to refrain from smoking in the stadium itself and at the fields where the youth clinics take place.

Drugs

The use of drugs is strictly prohibited. All drugs found will be confiscated and  anyone breaking this rule will be handed over to the police.

Do not bring the following items to the venue:

 • Items made of glass
 • Items with discriminatory or offensive texts
 • Weapons of any kind or items that could be used as weapons
 • Items that could be used to damage the health, safety and welfare of other visitors
 • Fireworks and torches
 • Professional audio-visual recording equipment (this does not include compact digital cameras and mobile phones with cameras)
 • Pets, including dogs

Bag checks

Security staff will search bags at the venue entrance. Banned items will be confiscated.

Toilets

No more than one person at a time may enter a toilet cubicle. People caught urinating in public will be removed from the venue.

Clothing

Clothing which includes discriminatory, racist and other offensive texts and/or illustrations is banned.

Drones

No drones may be flown on or close to the venue. If drones are spotted outside the venue, the police will be informed.

Closing times

The venue will close at 23.30 every day.

Please note: The decisions of Championships staff are final in all cases where these rules do not apply.

Tickets

Tickets supplied either by Eventim or the organiser remain the property of the organiser and are issued on the understanding that they will not be resold to third parties, nor otherwise be directly or indirectly provided on a commercial basis to third parties, nor will they be offered to third parties via any form of commercial setting, without prior written permission from the organiser and/or Eventim. 

If these conditions are broken, Eventim and/or the organiser reserve the right to invalidate the tickets. In addition, the organiser also has the right to levy a fine. Holders of these tickets will be denied access to the event, without right of compensation.

The use of a ticket implies that the visitor will respect these conditions and the general terms and conditions set down by Eventim and the organiser on their websites. In the event of of a difference between the general terms and conditions and the conditions outlined above, the conditions outlined above will take precedence.

In case of a lost or stolen ticket, the owner does not have the right to a replacement. For help, contact the ticket office.